Beskrivning av tjänsten

Datautbyte genom styrfilssynk innebär att data kan överföras mellan Markkartering.se och Dataväxt. Samtycke (rättighetshanteringen) sköts av Agronod. Tre olika typer av data kan överföras.

  1. Markkarteringsdata från Markkartering.se till Dataväxt
  2. Styrfil från Markkartering.se till Dataväxt
  3. Odlingsdata (dvs ett växtodlingsår, innehållande skiftesytor, skiftesnamn, utsäde/gröda, förväntad skörd, växtnäringsbalans, gödslingsinsatser och produkter för gödsling)

För varje typ av data är flödet enkelriktat. T ex analysvärden för markkartering kan skickas från Markkartering.se till Dataväxt, men inte tvärt om. Normal tid för att överföra filer är mindre än en minut.

Sätta upp konto och samtycke

Det är ditt företags organisationsnummer som används för att koppla ihop klient hos Markkartering.se och Dataväxt.

Åtgärder i Markkartering.se

I Markkartering.se anger systemadministratörerna klientens organisationsnummer. Du som kund behöver kontakta supporten för Markkartering.se för att rätt organisationsnummer ska anges. Du kan kontrollera vilket organisationsnummer som är angivet via knappen för användaren längst upp till höger:

Det finns flera ställen i Markkartering.se som länkar till Agronods sida för samtycke. Bla hittar du länk under Inställningar, Integrationer.

Åtgärder i Dataväxt

Via CropPLAN (odling.datavaxt.se)  kan du sätta din klients organisationsnummer. Gå till kugghjulet nere till vänster, Grunddata och ange Organisationsnummer. Ange med 10 siffror. Med eller utan bindestreck kvittar.

I CropPLAN kan du gå vidare till Agronod genom länken som finns under Integrationer. Tryck på Mer info för att gå vidare hos Agronod:

Åtgärder hos Agronod

Länk för samtycke är konto.apps.agronod.com

  1. Logga in med BankID
  2. Välj företag. Saknas företag så följ länken som visas för mer info.

Aktivera funktion Styrfilssynk och godkänn villkor. Alla tre överföringstyperna måste vara aktiva. Det går inte att välja t ex endast en av tre dataöverföringstyper.

Använda Styrfilssynk

Tänkt arbetsflöde

Utförd markkartering levereras i tjänsten Markkartering.se. Överför din markkartering till Dataväxt, där växtodlingsplan och växtnäringsbalans görs. Skiften, med grödor, planerade insatser och växtnäringsbalans överförs till Markkartering.se för att jobba vidare med optimering av odlingsinsatser, genom att skapa styrfiler för platsspecifika odlingsåtgärder för sådd, gödsling och kalkning. Styrfilerna överförs till Dataväxt, där filerna kan föras vidare till maskinens terminal. 

Överföra markkartering

I Markkartering.se, gå till Markkartering och tryck Dela till Agronod (om knappen istället visar Koppla till Agronod, så länkar den till Agronod för samtycke).

I dialogrutan som kommer upp, välj vilket år markkarteringen utförts, och välj vilka skiften som ska ingå i den delade filen. Knappen ”Välj alla fält” (som ändras till ”Avmarkera alla fält” när något är valt) underlättar att välja hela årets markkartering. Skriv önskat filnamn och tryck Dela data.

Filen blir direkt tillgänglig i Dataväxt, både i CropPLAN, CropMAP och Dataväxt app. För att markkarteringen ska tillämpas på skiftena i växtodlingsplanen, gå till tabellen Markkartering, välj Hantera markkartering och välj filen för beräkning.

Överföra styrfil

Välj menyn för Styrfil till vänster. Endast filer sparade i systemet hos Markkartering.se kan delas till Dataväxt. Om du skapar en ny styrfil, spara den först, för att därefter dela den sparade styrfilen.

Välj Exportera, välj Exportera till annan part, Dataväxt. När filen är delad visas en länk som tar användaren till CropMAP och fliken Data.

När filen är delad visas en länk som tar användaren till CropMAP och fliken Data.

Dela styrfilen med maskinkoppling

Tryck på raden för filens datalager och därefter på visa detaljer.

Tryck på knappen Exportera

Ange filnamn som ska visas i maskinens terminal, tryck maskinkoppling och följ dialogen som är specifik för den maskin du använder.

Överföra odlingsdata

Odlingsdata kan endast importeras till Markkartering.se i samband med att man skapar en ny Gårdsbild. Välj vilket år du vill skapa för. Samma växtodlingsår kommer att kopieras från Dataväxt. Tryck Importera från Dataväxt.

Du skickas automatiskt till sidan Inställningar, där Aktiva importer visas. Innan hämtningen är klar, visas Import av fältdata från Dataväxt.

När importen är klar, tryck på Visa för att komma tillbaka till din Gårdsbild under Planera.