Välkommen till CropPLANS nya Växtskyddskatalog. Funktionen är till för att ge dig som användare möjlighet att jobba strategiskt och effektivt i din växtodling. Växtskyddskatalogen innehåller preparatdata från KEMI’s dokumentationsstruktur om användarvillkor utifrån tillämpning samt dokumentation kring beslut och ändringar.

Dataväxt tillhandahåller en central databas där du hämtar dina preparat och bygger upp din egen lokala Växtskyddskatalog som fortfarande har koppling till den centrala databasen och som uppdateras utifrån de ändringar som KEMI beslutar om. Det betyder att vissa data i din lokala databas inte kan ändras av dig som användare eftersom t.ex. preparatnamn, registreringsnummer och enhet är hårt kopplat till regelverket för användning.

Databasens logik bygger på användarvillkoren i kombination med preparatets maxdos samt koncentration av verksamma ämnen. Användarvillkoren hänvisar ofta till utvecklingsstadier vilket också blir den huvudsakliga styrningen för preparatens användning.

Vi hoppas du finner nya Växtskyddskatalogen som bra beslutsstöd i din växtodling.
Lycka till!

Bygga min lokala Växtskyddskatalog

Lägga till ny produkt

Välj Tabeller och Växtskydd, välj ”Ny produkt” och välj produkter du avser använda, här kan du filtrera på Växtskyddspreparatets namn, registreringsnummer, användningsområde och utgångsdatum.

Kontrollera preparatets information

När du laddar ner nya produkter är det bra att kontroller att de har exakt samma uppgifter som den information som finns på dina preparatetiketter, det kan förekomma parallella preparat hos KEMI, det vill säga olika produktnamn men med samma registreringsnummer och även det omvända samma produktnamn men med olika registreringsnummer.

  • Preparatnamn (exakt)
  • Registreringsnummer
  • Godkänd till datum
  • Bifarligt
  • UPMA
  • PHT
  • Maxdos för tillämpning

Anpassningar

Unik benämning för en produkt

Du kan använda egen benämning för preparatet om du behöver särskilja en produkt från samma produktgrupp, dock rekommenderas att använda exakt samma benämning som Växtskyddskatalogen använder, dvs. samma benämning som KEMI använder eftersom du i din växtskyddsrapportering till myndighet måste ange exakt rätt produktnamn.

Lagerplats

Lagerplats kan anges som referens och kommer synas i Tabeller / Lager, samt rapport Växtskyddsbehov.

Pris

Ange alltid pris på dina insatsvaror så har du enkel budgetkalkyl för verksamheten samt bra uppföljning på TB1 och TB2 (Täckningsbidrag).

Anteckning

Du kan föra anteckning för preparatet. Anteckningen visas när du planerar växtskyddsinsatser (håll muspekaren över informationssymbolen) samt i rapporten Växtskyddsbehov, anteckningen visas inte i någon av Sprutjournalerna.

Optimera preparatinformationen för din växtodling

Växtskyddskatalogen delar upp tillåten behandling och användning enligt de tillämpningar som finns i användarvillkoren (KEMI preparatets Bilaga 3). Tillämpningar som är godkända filtreras automatiskt utifrån skiftets gröda och är de som du ska välja i normalfallet.

I bilden nedan visas tillämpningar per gröda eller annan användning. Tillämpningarna är kategoriserade utifrån gröda, utvecklingsstadier samt andra underliggande begränsningar så som antal behandlingar per år och max dos. Det finns även funktion för minst antal dagar mellan behandlingar och karens till skörd.

För perioder som inte är specificerade utifrån utvecklingsstadier (BBCH), t.ex. behandling endast maj-juni så kan Växtskyddskatalogens funktionen inte hantera det utan här får du själv göra bedömningen att det är rätt förutsättning för att använda preparatet. (När funktionen inte kan hjälpa till med tillämpningsvillkoren så visas ingen info om utvecklingsstadie – BBCH).

Standarddos

Sätt standarddos för de tillämpningar du använder ofta så automatiseras mängden vid planering av växtskydd både i mobilapp och web.

Om du anger större standarddos än tillåten maxdos (för vald tillämpning) så kommer en varning fram och du kan inte spara den felaktiga dosen.

Bra att veta

Aktiv substans (verksamt ämne) vs maxdos

Max aktiv substans styrs av regelverk och restriktion för varje tillämpning, max preparatdos är kopplad till preparatets koncentration av aktiv substans. Vilket gör att preparatdosen skiljer mellan tillämpningar och att max preparatdos kan skilja mellan olika preparat som har samma syfte men olika koncentration av samma aktiva substans.

Äldre preparat som gått ut tas nu bort när vi går över till växtskyddskatalogen, preparaten finns kvar i ditt system men du kan inte längre planera in dem, det betyder också att du postumt inte kan planera tidigare års växtskydd med exakt rätt preparatdata.

Gamla preparat som du modifierat i ditt tidigare Dataväxt-liv

För preparat som inte har rätt enhet eller modifierat namn osv kommer programmet markera som ”Ej giltig”. Du kan fortfarande använda modifierade preparat men de saknar alla funktioner och kommer generera felmeddelanden.

Hämta nya ”ersättare” för preparaten och inventera dina lagersaldon.

Städa bort de gamla när du skapar nytt år, dvs importera inte gamla preparat när du skapar nytt år, det kan vara bra att städa bort allt gammalt för att hålla en så ren och effektiv Växtskyddkatalog som möjligt.