Konfigurera Väderstad

För att Control Station ska fungera tillsammans med FmX krävs att det är följande mjukvara, eller senare, i CS-teminalen:

R230018 för Rapid, RDA 600-800C
R210027 för Rapid, RDA 400-800S
R250032 för Spirit 400-900S
R330070 för Spirit 400-600C
R260009 för Biodrill

Kontakta Väderstad för information om kompatibilitet för din maskin.

Konfigurera FmX

Kablage
Kabel DV-572 används för att ansluta till Väderstad CS. Både Port A och Port B på FmX kan användas för automatisk sektionsavstängning och VRA.

Uppgradera FmX med funktion för sektionskontroll och VRA
Funktion för sektionskontroll och VRA köps av din Trimble-återförsäljare. Funktionen aktiveras med hjälp av en kod. På startsidan, tryck på knappen Aktiveringskoder markera Varierad giva (VR) och sektionskontroll och tryck på knappen Lås upp. Ange sedan aktiveringskoden.

Inställningar för redskapskontroll

Körbild

  1. Indikering av loggning av bearbetad yta (kontrolleras av redskapets status)
  2. Sektionsindikator. Röd visar avstängd sektion, gul visar att sektionen är aktiverad men materialet har ännu inte nått billarna, grön visar aktiv sektion.
  3. Knapp för att tända och släcka flik för Kontroll av giva.
  4. Knapp för att slå på och av automatisk sektionskontroll.

Väderstad CS indikerar med lysdioder om sektionerna är på eller av med grön och röd lysdiod.

Använda automatisk sektionsavstängning

Slå till utmatning på redskapsdatorn som vanligt och börja köra framåt. Om allt är konfigurerat rätt ska sektionssymbolerna på FmX växla till grönt och loggning av bearbetad yta färga fältet gult i FmX. När såmaskinen kör in över bearbetad yta kommer sektioner att stängas av.

Tips 1 Spara inställningarna:
Det är många inställningar som ska vara rätt när du använder FmX tillsammans med Väderstad såmaskin. När du är klar med alla inställningar och justeringar, gå in under Konfigurering , markera Redskap och tryck Spara konfiguration. Välj Ny för att spara under nytt namn, välj Spara för att uppdatera inställningarna på det befintliga namnet. När du sedan vill hämta upp dina tidigare inställningar, markera Redskap och tryck Byt konfiguration. Välj ditt redskap med rätt inställningar i listan.

Tips 2 Så vändtegen sist:
Alternativ 1:I Körspårshanteraren väljer du vändtegsmönstret, anger rätt antal varv, ser till att Fältgränser är Aktiverad och att Huvudtegens gräns är satt till Inre. När du har lagt upp ditt körmönster kör du ut på fältet så du ser att huvudtegen – inte vändtegen – är aktiv. Maskinen kommer nu automatiskt stänga av sektionerna när du passerar den inre fältgränsen, mellan huvudteg och vändteg. För att så vändtegen, ställ dig på vändtegen och välj ditt befintliga körmönster för vändteg i Körspårshanteraren.

OBS! Du måste även ha valt Huvudtegens gränsInre under fliken Överlapp i Redskapsinställningar.

Alternativ 2: Se till att vändtegen blir markerad som bearbetad yta (gul), utan sådd. Detta kan göras genom att t ex ställa in ett redskap som har önskad bredd för vändtegen, och köra runt utan att så med maskinen. Detta kan också göras vid föregående jordbearbetning.

Tips 3 Avaktivera kurvutjämning:
För att simuleringen av vändtegen ska bli rätt, måste man inaktivera funktionen Kurvutjämning. Som standard jämnar displayen ut kurvor med en radie på mindre än 3 m för att åstadkomma bättre guidning och autostyrning.
Du kan avaktivera kurvutjämningen genom att markera System, tryck på knappen Inställning, markera Guidning, tryck på knappen Inställning. Där kan man sätta Kurvutjämning till Inaktiverad.

Tips 4 Passa in huvudteg med vändteg:
Under System–>Inställning\Guidning–>Inställning kan man sätta Kalibrera huvudteg till till Närmaste kant. Då passar FmX in AB-linjen så att det inte blir någon mista mellan huvudteg och vändteg.

Tips 5 Så på redan behandlat område:
Ibland behöver man starta såmaskinen igen, även fast området är loggat som sått i displayen, t ex för att fylla i där sådjupet blivit fel eller där det av olika anledningar inte har blivit sått.
För att kunna göra detta, använd ett av följande sätt:

Alternativ 1: Tryck på knappen Sektionskontroll Av på fliken för kontroll av giva.

Alternativ 2: Starta ett nytt arbete

Alternativ 3: Stäng av extern kontroll i Väderstad CS. I konfigureringsmenyn, sätt GPS till No.

Alternativ 4: Du kan även tvinga Väderstad CS att starta utmatningen genom att trycka på sektionsknapparna när du kör på redan bearbetat område. OBS: Så snart du kommer ut på ej bearbetat område igen kommer systemet att återgå till sin normala funktion.

Tips 6 Så på samma fält nästa gröda:
Välj gärna samma Klient/Gård/Fält för att utnyttja tidigare körspår, men välj nytt Arbete för att inte få med redan bearbetad yta.