Förberedelse innan export

Innan användaren besöker Dataväxt Export-site, måste följande kriterier uppfyllas:

o Användaren får endast tillhöra en enda organisation i MyJohnDeere. Om användaren tillhör flera organisationer, kommer inte exporten av skiften lyckas

o Användaren måste ha skrivrättigheter i Dataväxt

o Användaren måste ha behörighet i sin organisation i MyJohnDeeres’ portal

o Användaren måste namnge varje enskild bruksenhet, vars skiften ska exporteras, med ett unikt namn

o Användaren måste namngett varje enskilt skifte med ett unikt namn

o Användarens klient i Dataväxt måste ha ett unikt namn

o WKT/GPS data (en yta) måste finnas tillgängligt på varje enskilt skifte, för att ytan ska kunna exporteras till MyJohnDeere

o WKT/GPS datan kan endast innehålla en enda yta

Export till MyJD

För att exportera skiften till MyJohnDeeres’ portal, klickar du på MyJohnDeere på Dataväxt Export-site

Direkt efter att du klickat på MyJohnDeere och landar på nästa sida, kommer Dataväxt API göra en förfrågan mot MyJohnDeeres’ API, för att ta reda på ifall användaren har behörighet i John Deeres’ system.

Autentisering i MyJohnDeere

Logga in i MyJohnDeere’s portal. Du skickas därefter tillbaka till Dataväxt Export-site. Om Dataväxt saknar access till användarens organisation, måste access ges. Du som användare kommer då återigen bli skickad till MyJohnDeeres’ portal.

Felsökning

Om inte alla skiften lyckas exporteras, eller om ett felmeddelande syns, gå igenom nedanstående checklista:

o Gå igenom alla kriterier i punkt 1 ”Förberedelser innan export”

o Om användaren inte har sparat data (arbeten etc.) på skiften i MyJohnDeeres’ portal – prova att arkivera och ta bort alla skiften, med tillhörande ytor enligt instruktion i 3.1

Arkivera och ta bort skiften i MyJD

Gå till Land Manager i MyJD. Kryssa i de skiften och ytor som ska arkiveras.

Uppstår problem med att arkivera skiften eller ytor – markera ytan/skiftet och klicka på ”edit”

Åtgärda det som är ”fel”, klicka ”Save” och därefter bör du kunna arkivera skiftet. Ta därefter bort alla skiften enligt bilden nedan. Prova därefter att göra en ny export.

Åtgärda skiften

Absolut enklast för att åtgärda potentiella problem är att följa instruktionerna i ”arkivera och ta bort skiften” i punkt 3.1. I vissa fall kan användaren ha aggregerat data, som denne önskar spara. Då kan det ställa till med problem, om skiftet tas bort. I detta fall krävs manuel handpåläggning i MyJohnDeeres’ portal. Inventera vilka skiften som finns och ändra och flytta manuellt skiften till respektive bruksenhet och klient. Ta bort eventuell ”skräp” som finns i MyJohnDeeres’ portal. Flytta runt skiftet till respektive klient och bruksenhet. Skapa nya om så behövs. Va noga med att de matchar namnen enligt det som angets i Dataväxt.

Återställ koppling till Dataväxt i MyJD

Om användaren önskar att ta bort eller återställa behörigheten till Dataväxt i MyJohnDeeres’ portal – Gå till Connections, klicka på ”Manage” och därefter ”Remove” enligt bilderna nedan.