Inledning/Syfte

CropMAP är framtaget för att vara en samlingstjänst för analys och strategier utifrån fältdata. Olika sorters fältdata skall gå att importera och analyseras i CropMAP. Olika kartdatalager ska kunna granskas och jämföras, och utifrån den jämförelsen skall det gå att ta strategiska beslut om kommande insatser, för att i sin tur skapa och hantera tilldelningsfiler. Tilldelningsfilerna kan exporteras till olika typer av spridarterminaler eller överföras via molntjänster till konto hos maskintillverkare. Innehållet struktureras som tjänsten är uppbyggd idag.

Klient och koppling till andra Dataväxt-tjänster

Användaren loggar in via fliken längst upp till höger. Har man tillgång till flera klienter så visas vald klient, och där finns möjlighet att byta till annan. Hantering av klienter görs i CropPlan, antingen genom att dela ut klienten eller med licens för klienthantering.

Nya Dataväxt

Skiften, med namn, skiftesytor, grödor, förfrukt och brukningsenhet, synkroniseras mellan Nya Dataväxt och CropMap. Redigering av skiften begränsas i CropMap för de klienter som använder Nya Dataväxt. Alla användare i Sverige och Norge ska ha Nya Dataväxt om de ska använda CropMap.

Markkarteringsfiler som är importerade i CropMap, blir tillgänglig i Nya Dataväxt för import av värden till markkarteringstabellen.

Dataväxt Mobile

Tilldelningsfiler som skapas i CropMap blir tillgängliga för användning i Dataväxt Mobile, och ControlMaster. Markering av punkter, linjer och ytor synkroniseras med CropMap.

Dataväxt Karta (Classic)

Skiften synkroniseras på samma sätt som för Nya Dataväxt, enligt ovan. Markeringar synkas. Tilldelningsfiler, skördedata och markkartering har hämtats från Dataväxt Karta till CropMap i samband med övergång till ny databas i oktober 2022, men kommer inte att ha någon koppling efter det.

CropSat

Tilldelningsfiler som skapas som inloggad användare i CropSat sparas i CropMap.

Markdata.se

Markkarteringar från CropMap kan användas på markdata.se. Tilldelningsfiler som skapas som inloggad användare i CropSat sparas i CropMap.

Lantbruk.se

Lantbruk.se är sedan sommaren 2022 stängt. Data som laddats upp till lantbruk.se har sparats ner till CropMap, så att användaren hittar sina data där.

Logmaster

Inga data från Logmaster kan hämtas till CropMap.

Fältdata

Grundläggande funktioner

Kartan visas till höger om skifteslistan, som kan göras större eller mindre beroende på hur många av fältets uppgifter som ska visas. Kartan kan också visas i helskärm. Det finns ett mätverktyg för att mäta sträcka och yta.

Kartan flyttas och zoomas automatiskt för att visa valt skifte, om valet sker i listan. Det finns möjlighet att ändra zoom, panorera, samt söka efter ort för att snabbt förflytta sig till känd plats. Det går att välja bakgrund: Vägkarta, Satellit samt Satellit och etiketter.

Om man högerklickar i kartan så visas en etikett med koordinater (Lat, Long WGS84 grader med decimaler). Klickar man på etiketten sparas siffrorna till urklipp.

Skiften

CropMap-kunder i Sverige och Norge ska alltid även ha licens för Nya Dataväxt. Skiftesytor, namn, gröda och förfrukt hämtas från gemensam databas. Redigering av befintliga skiften kan endast göras via Nya Dataväxt. Man kan lägga till nya skiften genom frihandsritning eller genom att välja block, via knappen Lägg till

Skiften tillhör växtodlingsåret. Byter man växtodlingsår så byter man skiften.

Om man importerar fältdata vars datapunkter ligger utanför befintliga skiften, och inom ett block som finns i databasen för EU-block, kommer systemet fråga användaren om nya skiften ska skapas utifrån blockgränsen. Ser mer information om detta under Lägga till data nedan.
Ett skifte som ska fungera korrekt i CropMap kan ha endast en yttre fältgräns, och ett eller flera hål som ligger inom den yttre gränsen. Är det mer än en yttre gräns så behöver man skapa flera skiften, ett för varje gräns.

Markeringar

Markeringar kan vara punkter, linjer eller ytor. Objekten kan hämtas från Webcenter (skapade via exempelvis DV Mobile), eller skapas och redigeras i CropMap. Varje objekt kan tändas och släckas. När ett objekt tänds zoomar kartan för att visa objektet. Objekten har en kategori (Typ), kan ha anteckning och bifogat foto. En checkbox för åtgärdad/ej åtgärdad finns också. Det går att filtrera på typ och åtgärdad, samt söka efter egenskap i sökruta. Listan kan sorteras på Typ och datum när objektet är skapat. Namn för kategori (typ) kan skapas och redigeras.

Tillgängliga funktioner för valt skifte

Om ett eller flera skiften markeras så visas tillgängliga fältdata under fältlistan. Klicka på önskad typ av data för att komma vidare att dela kartan, jämföra kartor, eller skapa tilldelning.

Visning av skiftets datalager

För valt skifte visas tillgängliga typer av datalager: Markkartering, Sensordata, Skördedata, Tilldelning, CropSAT. Genom att klicka på önskad typ visas datalagret i kartan, med interpolering för ett av datalagrets attribut (egenskaper). För skördedata kan egenskaperna vara avkastning och vattenhalt. Interpoleringen styrs av bakomliggande parametrar och kan inte påverkas av användaren, men metod och parametrar är anpassad efter den typ av data som visas.

Under inställningar kan man se vilka datalager som ingår i interpoleringen som visas. Användaren kan välja vilka datalager som ska ingå i vyn, och granska vilka datapunkter som ingår från enskilda datalager. För markkartering kan etiketter för valt attribut visas.

Jämför kartor

Denna knapp tar dig till Analysera, se nedan.

Dela karta

Kopiera en länk eller skicka en epost med länk och eventuellt meddelande till den du vill dela kartan med. När mottagaren öppnar länken visas kartan, legend och ett val om att Logga in eller skapa konto hos Dataväxt. Är användaren redan inloggad kan man välja att spara ner filen. Har man flera klienter får man välja rätt klient innan man sparar ner filen.

När man delar en karta utifrån skiftet kan man välja att endast skicka en vy av ett visst attribut, eller även inkludera datalagret. Inkluderas datalagret kan mottagaren spara ner lagret i sin klient för fortsatt användning i CropMap.

Skapa tilldelning

Skiftets datalager kan användas som underlag för att skapa tilldelningsfiler. Olika typer av tilldelningar kan skapas: Gödsling, Sprutning, Kalkning, och Sådd. Gemensamt för alla typer är att:

 • Det går att använda endast ett datalager och en egenskap (attribut).
 • Egenskapen delas in i tre till sju steg, där användaren manuellt anger giva för respektive nivåer för det valda datalagrets egenskap.
 • Användaren kan markera delar av skiftet för att göra undantag från modellen och ange ett fast värde.

För gödsling finns även modeller för fosfor som basera sig på Jordbruksverkets rekommendationer, baserat på gröda, förväntad skördenivå och P-AL-värde. Gröda och skördenivå anges i dialogen, och hämtas alltså inte från Nya Dataväxt. Skördekartering används inte för justering av förväntad skördenivå.

Tilldelning för kalkning baseras på egenskapen Kalkbehov i markkarteringen, och finns alltså bara tillgänglig om denna egenskap finns i markkarteringsfilen. Då ingen beräkning av kalkbehov görs, kan inga justeringar göras, exempelvis för att ändra mål-PH. Näringsinnehåll anges för att anpassa tilldelningsfilen till den produkttyp som ska spridas.

Export av tilldelning

Tilldelningsfilen kan exporteras i format för att passa flera olika maskiner på marknaden. Mappstrukturen är anpassad för de olika maskinerna, men för att möjliggöra filnedladdning är det en komprimerad mapp som laddas ner. Den komprimerade mappen måste oftast packas upp på rätt sätt och läggas över på USB-minne innan den kan användas. En JPG-bild kan också exporteras, som visar visuellt hur filen ser ut, och anger totalmängden för filen.

Spara och stäng innebär att tilldelningen sparas till CropMap.

Analysera

Ett eller flera skiften kan väljas, antingen direkt under Analysera eller genom att trycka på Jämför kartor. 2 eller 4 kartor kan visas samtidigt, där antalet fönster väljs med symbolen i övre högra hörnet. Genom att olika data visas samtidigt, för samma skifte, kan användaren visuellt se mönster och lära mer om hur fältets variationer påverkar varandra. Typ av data samt växtodlingsår och ev datum hjälper användaren hitta rätt datalager. Satellitbilder från CropSat finns tillgängliga för analys, om andra datalager finns tillgängliga för skiftet.

Data

CropMap sorterar automatiskt datapunkter till rätt skiften, och anpassar hur datalager presenteras beroende på vilken typ av data som ska visas. Filstruktur är därför inte avgörande för att hitta bland sina precisionodlingsdata. Grundläggande funktion med fliken Data är att lägga till data. Men här finns också möjlighet att granska, felsöka, sortera och dela data på ett mer systematiskt sätt (för t ex den användare som samlar in data vid körning hos andra lantbrukare, och vill skicka dessa data vidare).

Det vanligaste är att ladda upp filer via filuppladdning, men data kan också komma via API (används inte på svenska och norska marknaden i dagsläget). Datalager kan också komma in till användaren genom epost med länk, när annan CropMap-användare delar data.

Lägga till data

Tryck på Ladda upp ny fil. Dialogen som följer hjälper dig att välja filer för uppladdning.

Se detaljerad dokumentation om import av filer i ”Cropmap dokumentation filformat”. Kortfattat innehåller de olika knapparna ovan:

 • Markkartering
  • Med koordinater. csv, txt eller Shape. Ordning och rubrik på kolumner påverkar möjligheten att få in markkarteringen korrekt. CropMap läser filer från exempelvis Soyl och Eurofins korrekt.

Även utan koordinater kan analyssvar från jordprover laddas upp. Koordinater kan laddas från separat textfil, eller via utförd Kartering från Dataväxt Mobile.

 • Loggdata
  • Yara .log filer. Kan laddas upp via N-sensor Filuppladdare.
 • Tilldelningsfiler
  • Tilldelningsfiler i Shape-format kan laddas upp från flera olika källor. Vid uppladdning anges vilken kolumn som anger giva, och vilket näringsinnehåll filen är skapad för. Tilldelningsfil som sparas i CropMap avser 100% näringsinnehåll.
 • Skördekartering
  • Uppladdning via komprimerad mapp (.zip)
   • CNH
   • Fendt
   • AGCO
   • John Deere
   • Claas
   • Krone
   • Trimble
 • Kartobjekt
  • Allmän kartfil (.shp)
  • Fältgränser i Trimbles AgGPS-format

Metadata – information om datalager eller fil

Metadata innebär information OM ett datalager eller en fil. Informationen kan komma från den terminal som samlat in data, t ex summeringar av yta och skördemängd, information om tid, förare eller uppgifter om kund, gård och fält. CropMap kan läsa och lagra denna information för att hjälpa användaren att hålla reda på sina filer, men framför allt för att kunna dela data med sina kunder/samarbetspartners utan att behöva skapa deras skiften i sin egen växtodlingsplan.

När nya data laddas upp kommer en fråga om man vill lägga till ytterligare information om filen. Där kan användaren själv ange extra information om data.

Observera att detta alternativ skriver över ev metadata som redan finns i den uppladdade filen.

Metadata för befintlig data i CropMap kan redigeras via alternativet Redigera.

Vill du att CropMap ska skapa nya skiften vid import av data?

Om data som importeras ligger utanför dina befintliga skiften, men innan för andra EU-block, kommer CropMap fråga om du vill skapa nya skiften för dessa block. Syftet är att underlätta vidare användning av dina data, även om användaren inte tidigare lagt in alla sina skiften i Nya Dataväxt eller CropMap. När förslag om nya skiften finns föreslagna visas en blå cirkel med en siffra på kugghjulet nere till vänster. Siffran anger antalet nya skiften som föreslås.

Om man trycker vidare för att importera skiften kan man välja vilket år samt vilken brukningsenhet de nya skiftena ska registreras på.

Observera att det är samma skiftesdatabas som används i Nya Dataväxt och CropMap.

 • Skapa skiften – nya skiften läggs till i din skiftesdatabas.

Om datalagret som initierade skapande av nytt skifte har information om fältnamn i sina metadata så kommer det nya skiftet få fältnamnet som skiftesnamn. Om ingen sådan metadata finns för datalagret så skapas nya skiften utan namn.

 • Skapa inga skiften – inga nya skiften läggs till och den blåa cirkeln försvinner. Om filen beräknas om (se nedan) kan man återfå möjligheten att skapa skiften.
 • Skapa skiften senare – rutan stängs ner men den blåa cirkeln finns kvar, tillgänglig för att skapa skiften vid senare tillfälle.

Lista för Data, lista för Filer

Två olika listor visas under fliken Data. Data är en lista för datalager, Filer är en lista för uppladdade filer. Den normala situationen är att en uppladdad fil genererar ett eller flera datalager, samt att ett datalager alltid går att härleda till en fil, men det finns undantag.

 • Datalager som delats till din klient, men som inte har delats med rådatafilen, kommer att importeras som enbart datalager, utan någon fil.
 • Data från Dataväxt Classic

Filter, sök och sortera

Använd filter, sök och sortera för att enklare hitta i listorna. Urvalet baseras både på filnamn och metadata. Knappen Nollställ återställer så att inga filter används. Sortering görs genom att trycka på pilarna till höger om kolumnrubriken, stigande eller fallande sortering.

Visa detaljer

Här kan man granska datalagrets egenskaper.

Förhandsvisning

Förhandsvisning visar datalagrets utbredning och importerade attribut.

För skördedata finns under inställningar en möjlighet att kalibrera (justera) alla ingående datapunkter för att t ex kompensera för en felaktigt kalibrerad skördemätare på tröskan.

 1. Börja med att gå till detaljer och redigera metadata Total avkastning till det värde som anses korrekt. Denna siffra kan automatiskt blivit inläst från tröskans summering, men det går att ändra för att matcha exempelvis vågsedlar från skördearbetet.
 2. Gå tillbaka till Förhandsvisning och expandera Inställningar. Tryck på Kalibrera. Efter omräkning ska interpoleringens summering stämma överens med siffran från metadata Total avkastning.

Importerade data

Under Importerade data kan man granska datalagrets punkter, och tillhörande attribut. Klicka på en punkt för att se värden kopplade till punkten.

Detaljer

Under detaljer visas först metadata, som kan ändras via Redigera.

Kartvyn visar skiftesytorna som överlappas av datalagret. Berörda skiften är listade och genom att trycka på skiftesnamnet tas användaren direkt till fliken Fältdata, och det berörda skiftet är markerat.

Längre ner på Detaljer visas Importinformation, med information om hur CropMap importerat datalagret.

Dela från Data

Från fliken Data är det möjligt att dela data utan att ha skapat skiften för importerade data. Det är möjligt att välja flera filer eller datalager och dela samtidigt. Funktionen är framtagen med tanke på data som samlas in hos andra lantbrukare, som egentligen hör hemma i mottagarens klient.

Dela datalager

Markera ett eller flera datalager, tryck på Utför (till höger om Dela under listan)

Inkludera data ger mottagaren möjlighet att spara ner datalagret till sin CropMap-klient. Kryssar man ur Inkludera data så delas bara en vy av en egenskap som är förutbestämd för den valda datatypen (exempelvis avkastning för skördedata).

Därefter anses en eller flera epostadresser, och ett ev meddelande som visas i eposten. Länkarna kan också kopieras (för att t ex dela på andra sätt).

När mottagaren öppnar länken visas datalagret i en granskningsvy. Om mottagaren är inloggad visas klientnamnet längst upp till höger, och då finns möjlighet att spara ner datalagret till den valda klienten.

Dela filer

Flödet för att dela filer liknar till stor del flödet för att dela datalager, med några skillnader:

 • Endast en fil kan väljas vid varje delningstillfälle
 • Mottagaren får ingen förhandsvy, utan istället ett filnamn och möjlighet att antingen spara filen till vald klient, eller ladda ner filen (t ex till datorns Hämtade filer).

Fler åtgärder i Data

I listornas högra kant finns tre punkter, med fler möjliga åtgärder

 • Redigera ger möjlighet att lägga till, ändra eller ta bort metadata.
 • Ladda ner ger möjlighet att exportera datalagret i andra format: Shape, .csv eller GeoJSON
 • Beräkna om kan användas om CropMap uppdaterats med nya metoder för att skapa datalager. Alternativet återställer också metadata till det som kan läsas ut från filen, om man råkat ändra och lägga till något felaktigt. Ev kalibrerad skörd kommer också att återställas.
 • Ta bort raderar datalaget från CropMap. Observera att ev rådatafil inte raderas.
 • Visa detaljer tar användaren till Visa detaljer (se ovan)
 • Visa källfil tar användaren till den fil som genererat datalagret.

För filer är alternativen under de tre prickarna:

 • Ta bort raderar filen och datalager genererade från filen från CropMap.
 • Beräkna om importerar rådatafilen på nytt i systemet. Ev justeringar av metadata och kalibrering av skörd återställs. Förslag om att skapa nya skiftesytor initieras på nytt.
 • Visa detaljer visar status för uppladdning och import, samt vilka datalager som genererats från filen.
 • Ladda ner fil ger möjlighet att ladda ner rådatafilen.