Skapar tilldelningsfil för utsäde utifrån lerhalt och såtidpunkt. Tilldelningsfilen innehåller både kg/ha och antal kärnor per ha.

Beräkning av utsädesmängd utgår ifrån önskemål om antal plantor per kvadratmeter. Se utsädesleverantörernas rekommendation om antal grobara frön per kvadratmeter.

Variation av utsädesmängd bygger på en generell rekommendation om att ordinarie utsädesmängd avser lättlera (20% lerhalt), och utifrån lerhalt minska utsädesmängden med 10% på lätt jord (2,5% lerhalt) och öka utsädesmängden med 10% på styv jord (50% lerhalt).

Metoden erbjuder upp till tre olika datalager för lerhalt:

  1. Lerhalt från jordartsanalys från din markkartering
  2. Estimerat från K-HCl, från din markkartering
  3. Från SGU:s lerhaltskarta

Det är även möjligt att ange fast värde för lerhalt, men då inga andra datalager används så blir tilldelningen rak giva.

Vad som anses vara optimal såtidpunkt, och hur mycket tidigare eller senare den aktuella sådden kommer att ske, är upp till dig som användare att ange. Metoden bygger på en generell rekommendation om att minska utsädesmängden med 5% för varje vecka som sådden sker före optimal tid, samt 10% högre utsädesmängd för varje vecka som sådden sker efter optimal tid.

För att räkna ut utsädesmängden anges grobarhet och tusenkornvikt. Uppgifterna hittar du hos din utsädesleverantör.

Tilldelningsfilen exporteras med två kolumner, där “Rate” innehållen den valda enheten, och “Altrate” är den andra. Användaren väljer i sin maskinterminal vilken kolumn som ska användas till den aktuella såmaskinen.

Välj fält

Skiften är samma som under Fältdata. Året väljs på fliken Fältdata innan Tilldelning påbörjas. Endast ett skifte kan väljas, antingen i listan eller i kartan.

Välj metod Utsäde Standard

Fyll i näringsinnehåll

Fyll i Såmängd, Grobarhet, Tusenkornsvikt samt justera Såtidpunkt om det behövs samt välj Enhet för tilldelningsfilen.

Granska och justera

I guidens fjärde steg kan man granska tilldelningsfilen. Legenden nere till höger ger information om minsta, medel, maximal samt summering. Genom att klicka i en enskild ruta i tilldelningsfilen kan man få detaljerad information om beräkningens bakomliggande parametrar och beräknade värden. Möjlighet att göra justeringar erbjuds med knappen Lägg till justeringar.

Samtliga justeringar avser givaprodukt, inte giva näring.

Sätt minsta giva

Med denna justering kan man undvika att tilldelningsfilen innehåller värden under en viss giva. Det finns ett val vad som ska anges till de rutor där givan är lägre än gränsvärdet:

  • Antar värdet 0
  • Antar gränsvärdet

Begränsa maxgiva

Med denna justering kan man undvika att tilldelningsfilen innehåller värden över en viss giva. Denna kan på så sätt även användas för att dela en tilldelningsfil på två spridningstillfällen, se mer info under ”Ändra med rak giva”.

Önskad genomsnittlig giva

Har man planerat en viss giva i sin växtnäringsbalans så kan man anpassa tilldelningsfilen efter detta genomsnittliga värde.

Ändra med rak giva

Om man planerar att sprida en viss del av sin näring med rak giva, så kan man minska samtliga rutor med detta värde. Ska givan minskas så ska negativt värde anges. Minsta beräknade värde blir 0.

Det går också att höja givan rakt över genom att ange positivt värde.

Vill man dela giva på två spridningstillfällen så kan ”Begränsa maxgiva” användas för att exportera den ena delen. Därefter tar man bort ”Begränsa maxgiva” och använder ”Ändra med rak giva”, negativt värde, samma tal som vid ”Begränsa maxgiva”. Då kan man exportera den andra delen.

Önskad totalgiva

Har man i sin växtnäringsbalans planerat för en viss totalgiva för skiftet så kan funktionen ”Önskad totalgiva” användas.

Rita manuellt

Med ”Rita manuellt” kan man ändra givan i enskilda rutor. En ny dialog öppnas där du kan skapa en eller flera givor. När du är klar, tryck spara för att återgå till Granska och se resultatet av din manuella justering.

Kombination av flera justeringar

Nuvarande funktion kan inte säkerställa logiken i alla kombinationer av justeringar. Användaren behöver tänka efter själv vilka som är lämpliga att kombinera. Här följer några tips:

  • Önskad medelgiva och Önskad totalgiva anpassar den ursprungliga tilldelningsfilens nivå, och tar inte hänsyn till ”Sätt minsta giva”, ”Begränsa maxgiva” eller ”Rita manuellt”.
  • Kontrollera tilldelningsfilen och legenden innan export sker, för att säkerställa att valda justeringar gör vad som önskas.
  • Om du ska rita manuellt – gör det sist.

Export

Export ger möjlighet att ladda ner filer i ett eller flera format.

Maskinkoppling ger möjlighet att skicka filen direkt till uppkopplade maskiner med Trimble, John Deere eller Agrirouter.

Spara och stäng innebär att tilldelningsfilen sparas till Dataväxt-kontot. Vill man stänga utan att spara så kan exportrutan stängas med krysset uppe till höger (till exempel om man vill exportera varianter av samma tilldelning, men med olika justeringar).

Om man valde Spara och stäng så visas information om att filen sparats, samt en knapp med Avsluta och börja om, som tar dig till guidens första steg med samtliga val rensade.